Fotogaleria autorska.

Zdj�cia przyrodnicze i nie tylko.KOMUNIKAT

Nazwy gatunkowe u�yte w podstronie Cetoniini i jej podstronach,
czyli Protaetia i Cetonia, nie zawsze s� nazwami naukowymi,
tylko mog� by� wymy�lone przez autora tej fotogalerii, dla rozeznania r�nic
mi�dzy abberacjami i nierozpoznanymi gatunkami.
Cyt. "Status wyr�niania tych podgatunk�w i tych dw�ch gatunk�w
P. metallica i P. cuprea nie jest do ko�ca wyja�niony."

Je�li kiedy� wszystkie te abberacje i podgatunki, zostan� usystematyzowane,
postaram si� je uporz�dkowa� systematycznie.
Do tego czasu nie nale�y odczytywa� powy�szych nazw, jako naukowe.

MENU


REKLAMA

NOWO�CI
TITTLE.pl